ഏട് മാസിക . 2009 december

രചനകള്‍ മെയില്‍ ചെയ്യുക.
eadumasika@gmail.com

6/18/09

പ്രായം

കുമുകുമ / കടങ്കഥ
യാദൃഛികമായാണ് പഴയ രണ്ടു സഹപാഠികള്‍ കണ്ടുമുട്ടിയത്‌.
അവള്‍ പറഞ്ഞു:
'' യ്ക്പ്പത്താറഴിഞ്ഞു...''
അവന്‍ പറഞ്ഞു:
'' യ്ക്പ്പത്തഞ്ചായി...''
.....................................................
കുമുകുമ
.....................................................
ഏട്, 1990 സെപ്റ്റംബര്‍, ലക്കം 3
.....................................................
( ചിത്രം ഗൂഗിളില്‍ നിന്നും )
....................................................

1 comment: